E̍k-siù (翼宿), mā hō-chò e̍k-hóⁿ-siâ (翼火蛇), sī Jī-si̍p-pat Siù lâm-hong Chu-chhiok 7-siù ê tē-6 siù.

E̍k-siù ê chheⁿSiu-kái

miâ hàn-jī seng-chō chheⁿ sò͘ tāi-piáu
E̍k Poe-á-chō/Hái-choâ-chō 22
Tong-au 東甌 Pâi-khì-tâng-chō/Chûn-phâng-chō 5