Estonia ê chū-lo̍h

(Tùi Estonia ê chng-thâu choán--lâi)

Estonia ê chū-lo̍h (koaⁿ-hong kiò chū-lo̍h tan-ūi) sī siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-kha chū-tī-thé ê chng-thâu, m̄-koh chí-ū siâⁿ-chhī ū hêng-chèng-khoân. Chū-lo̍h tan-ūi pun chò "chū-lo̍h" kap "chhī-khu".

Estonia ê chū-lo̍h

Estonia koaⁿ-hong ê tēng-gī gō͘ chióng chū-lo̍h hêng-thài:

  • siâⁿ/chhī (linn)
  • bô chhī-chèng tē-ūi ê siâⁿ (vallasisene linn)
  • tìn (alev)
  • hiong (alevik)
  • chng-thâu (küla)

Chham-oa̍t siu-kái