Euskadi, Se-pan-gâ ê 1-ê chū-chú siā-lí. Euskal Herria ê tōa pō͘-hūn. Chèng-sek ê miâ hō-chò Euskadi Chū-chú Siā-lí (Euskal Autonomia Erkidegoa; Se-pan-gâ-gí: Comunidad Autónoma del País Vasco).

Kî-á