Gá-suh-lô͘ sī chi̍t khoán ēng gá-suh chò jiân-liāu lâi ín-hóe ê lô͘. Che sī 19 sè-kí hoat-bêng ê mi̍h-kiāⁿ, 20 sè-kì liáu-āu chiām-chiām phó͘-kip.