Gín-á-kó͘ ia̍h gín-á kò͘-sū sī beh phiàn gín-á ê kò͘-sū (story), lāi-té tiāⁿ-tiāⁿ ū bîn-sio̍k (folklore) ê kioh-siàu (pí-lūn kóng sian-lú (fairy), iau-koài (goblin), é-á-kúi (elf), iá-koài (troll), ang-î (witch), toā-mô͘-koài (giant), ham ē-hiáu kóng-oē ê tōng-bu̍t (talking animal)) chham mô͘-hoat (enchantment), kap chi̍t-koá tńg liáu ū khah ngē ê sū-kiāⁿ; kò͘-sū siāng boé toā-hūn sī hēng-hok ê soah-boé (happy ending).

Europa gín-á-kó͘ Âng Thâu-kin ê chhah-tô͘, Gustave Doré oē.