Gōa-khì-khoan

Gōa-khì-khoan (Eng-gí: exosphere) sī hâⁿ tī he̍k-chheⁿ iā chū-jiân ōe-chheⁿ gōa kháu ê tāi-khì-khoan po̍h chân. I-ê ē-té pian-kài hō chò gōa-khì-té (exobase)