Ōe-chheⁿ

chun-chiàu it-tēng ê kúi-tō se̍h he̍k-chheⁿ ūn-hêng

Thian-jiân ōe-chheⁿ, it-poaⁿ taⁿ hō ōe-chheⁿ (衛星), chun-chiàu it-tēng ê kúi-tō se̍h he̍k-chheⁿ ūn-hêng. Múi chi̍t-lia̍p he̍k-chheⁿ ê oē-chheⁿ sò͘-bo̍k bô kò͘-tēng, phì-jû-kóng tē-kiû to̍h kan-ta ū chi̍t-lia̍p thian-jiân ê oē-chheⁿ--niâ, he to̍h-sī go̍eh-niû.

Koan-liân siu-kái