Jîn-chō oē-chheⁿ, tiāⁿ ti̍t-chiap kiò ōe-chheⁿ, sī chiàu kò͘-tēng ê kúi-tō ūn-hêng, it-poaⁿ lâi kóng sī se̍h-hêng tē-kiû, ū kok-chióng bô-kâng ê kong-lêng, iû hóe-chìⁿ chài-khì-kàu tē-kiû ê kúi-tō.[1]

Jîn-chō oē-chheⁿ ē-sái kàm-sī, liap-iáⁿ, thong-sìn, í-ki̍p tō-hâng téng-téng, m̄-koán tī kun-sū, kho-ha̍k, siang-gia̍p ia̍h-sī bîn-seng hong-bīn, lóng ū chin chē ê iōng-tô·.

Í kúi-tō koân-tō· lâi ku-hun, jîn-chō oē-chheⁿ ê kúi-tō ē-sái hun chò 3 chióng:

  • Tē-kiû kāng-pō· kúi-tō (Geosynchronous Orbit)
  • Kek kúi-tō (Polar Orbit)
  • Tn̂g-ko-îⁿ kúi-tō (Elliptical Orbit)
  1. Wragg, David W. (1973). A Dictionary of Aviation (first pán.). Osprey. p. 234. ISBN 9780850451634.