拍開主題選單
Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Hóe-chìⁿ (khu-pia̍t).

Hóe-chìⁿ sī chi̍t khoán lī-ēng hóe-chìⁿ ian-jín thui-sak ê ūn-su khì-kū, hông ēng chò hui-tôaⁿ, thài-khong-chûn he̍k-chiá sī hâng-khong-khì.