Iû-hì

(Tùi Game choán--lâi)

Iû-hì, ia̍h-sī ké-muh (Eng-gí: game), sī chi̍t-khoán gī-niū hong-sek, ū-tang-sî-á mā ū kàu-iok ê iōng-tô͘. Iû-hì phó͘-thong sī ū chi̍t-ê bo̍k-tek lâi koat-tēng siáng iâⁿ kap siáng su. It-poaⁿ mā ū kui-chek lâi kui-tēng sńg ê lâng siáⁿ-mih ē-tàng chò kap siáⁿ-mih boē-tàng chò.

Giú-toā-soh sī chi̍t-khoán iû-hì

kok-chióng ê iû-hì siu-kái