Tiān-chú iû-hì (Eng-gí: electronic game) pau-koat ū óa-khò bí-ti-oh sán-seng iû-hì hāu-kó ê chē khoán iáⁿ-siōng iû-hì, ia̍h ū chhiūⁿ chu-á-tâi kap pha-chìn-koh téng khoán ki-hâi-sek gû-lo̍k ia̍h poa̍h-kiáu ke-khì, he̍k-chiá sī keng-kòe siaⁿ-im piàn-tōng, khì-kū ê tín-tāng téng sêng-hun chò te̍k-sek ê thit-thô-mi̍h, kap keng-kòe bûn-jī kau-ōaⁿ ê iû-hì lūi-hêng téng khoán.

Khian nâ-kiû ê tiān-chú iû-hì