Giân-gí tùi lâm-sek kap le̍k-sek ê hun-piat

Chin chē khoán giân-gí ê sek-chhái sû-lūi tang-tiong ū kóa ēng-gí, pí-lūn Bân-lâm-gí kóng ê "chheⁿ", sī thang ēng lâi chí pau-koat "lâm-sek" kap "le̍k-sek" (lâm/le̍k nn̄g jī pún-sin tāi-piáu tùi-siòng mā bô it-tēng) ê khah tōa hoān-ûi ê sek-tī.

Pún kng-phó͘ tô͘ téng-bīn kì ê B kap G hoān-ûi hun-pia̍t sī tùi lâm-sek kap le̍k-sek ê kî-tiong chi̍t chióng hun-kài siat-tēng.

Kok bûn-hòa ê jīn-ti ia̍h hō-miâ lóng bô sáⁿ tùi-tâng, ū-sî lâm/le̍k sī hông chò ki-pún ê khu-hun, m̄-koh tī àm-sek ê sî-chūn tio̍h lóng hō kâng miâ.

Àn-lēSiu-kái

Ji̍t-gí kap Bân-lâm-gí ê chheⁿ/chheng (青; tùi-tâng Ji̍t-gí it-poaⁿ sī ao) ē-tàng piáu-sī le̍k-sek, lâm-sek, o͘-sek, phú-sek téng léng-sek. Pí-lūn chheⁿ-soaⁿ (青山) sī phian le̍k-sek, chheng-thian (青天) sī phian lâm-sek, ao-uma (青馬) sī Ji̍t-gí o͘-bé ê ì-sù. Lēng-gōa, Ji̍t-gí ê tùi-èng "le̍k" ê midori (綠), mā ū-sî chí lâm-sek.[1]

Chham-chiàuSiu-kái

  1. James M. Stanlaw (2007). "Japanese color terms, from 400 CE to the present: Literature, orthography, and language contact in light of current cognitive theory". Chū Robert E. Maclaury, Galina V. Paramei & Don Dedrick. Anthropology of Color. John Benjamins B.V. pp. 295–318. 

Siong-koanSiu-kái