Goân-sī Bu̍t-gú

Goân-sī Bu̍t-gú (源氏物語 genzi monogatari), sī Ji̍t-púnPêng-an sî-tāi ê bûn-ha̍k chok-phín, chok-chiá iōng Murasaki Sikibu (紫式部) chòe mîa, sī thong-sè-kài siāng-chá ê siáu-soat chi-it. Hàn-gí ê hoan-e̍k ū Lîm Bûn-ge̍h (林文月) kap Hong Chú-khái (豐子愷) ê pán-pún.

Biâu-su̍t tē-5 thiap (), Wakamurasaki (若紫) ê tô͘-ōe.

Siong-koan ê bûn-chiongSiu-kái