Goân-seng im-ga̍k (原聲音樂), iū-koh hō-chòe Goân-seng-tòa (原聲帶), sī tiān-iáⁿ, tiān-sī-kio̍k, tōng-ōe iáu-ū tiān-chú iû-hì ê lōe-iông phòe-ga̍k.