Goân-siau

Goân-siau (元宵), mā hō chò siōng-goân (上元) kap siōng-goân-mî (上元暝), sī Tang-a ê 1 ê tiōng-iàu thoân-thóng cheh-ji̍t, sî-kan tī lông-le̍k ê chiaⁿ-goe̍h cha̍p-gō͘.