Goân-sok (元朔) sī Se Hàn Bú-tè ê tē-saⁿ ê liân-hō.

元朔
Goân-sok
chêng 128 nî ~ chêng 123 nî
Kok-ka
Se Hàn
Kun-chú
Hàn Bú-tè
Tn̂g-té
6 tang
Thâu-chêng:
Goân-kong
Goân-sok Āu-piah:
Goân-siú
Hàn Bú-tè ê liân-hō
Kiàn-goân · Goân-kong · Goân-sok · Goân-siú · Goân-téng · Goân-hong · Thài-chho͘ · Thian-hàn · Thài-sí · Cheng-hô · Hiō-goân