Google Play sī iû Google ūi Android só͘ khai-hoat ê sò͘-ūi-hòa èng-iōng hoat-pò͘ pêng-tâi. Chit-hāng ho̍k-bū ín-chún sú-iōng-chiá thàu-kòe lāi-kiàn tī chong-tì tiong ê Play tiàm-thâu ia̍h-sī thàu-kòe bāng-chām tùi èng-iōng thêng-sek, im-ga̍k, cha̍p-chì, chheh, tiān-iáⁿ, tiān-sī chiat-bo̍k chìn-hêng liû-lám, hā-chài ia̍h-sī kò͘-bé. Android tiān-chú chhī-tiûⁿ tī 2008nî 8 goe̍h 28 hō kong-khai hoat-piáu, pēng tī 2008 nî 10 goe̍h 22 hō chèng-sek chiūⁿ-soàⁿ. 2009 nî 9 goe̍h khí, lio̍k-sio̍k khai-sí thê-kiong hù-chîⁿ ho̍k-bū. 2012 nî 3 goe̍h 6 hō, Android tiān-chú chhī-tiûⁿ, Play im-ga̍k, Play tô͘-su, Play chhit-thô, Play chheh-pò-thoaⁿ, Play tiān-iáⁿ kap tiān-sī chéng-ha̍p pēng kái-miâ chò Google Play. Chia̍t-chí bo̍k-chiân, èng-iōng thêng-sek tiong ê hù-chîⁿ ho̍k-bū lóng-chóng chi-oān 129-ê kok-ka; kî-thaⁿ ho̍k-bū chi-oān tòe-tio̍h Google put-toān ê thui-kóng, ióng-iú kî-thaⁿ ho̍k-bū ê kok-ka mā tng-teh ta̍uh-ta̍uh-á ê cheng-ka tiong.

Google Play 2016 nî ê phiau-chì