Android mā hò-chò An-tok (安卓) sī chi̍t-ê ki-î Linux hu̍t-sim ê hêng-tōng chok-gia̍p hē-thóng, iû Google sêng-li̍p ê Khai-hòng Chhiú-ki Liân-bêng kè-sio̍k léng-tō kap khai-hoat, chú-iàu sī siat-kè lâi ūn-hêng tī chhiok-khòng êng-bō͘ ê hêng-tōng chong-tì, chhiūⁿ tì-hūi-hêng chhiú-ki kap pêng-pán tiān-náu.

Android tī 2014 nî ê piau-chì

Android siāng-chá sī iû Andy Rubin téng-lâng khai-hoat chè-chok, siāng-chá khai-hoat chit-ê hē-thóng ê bo̍k-tek sī beh chhòng-kiàn chi̍t-ê sò͘-ūi siōng-ki ê sian-chìn chhau-chok hē-thóng. M̄-kò āu-lâi hoat-hiān chhī-tiûⁿ su-kiû bô-kàu tōa, koh ka-siāng tì-hūi-hêng chhiú-ki chhī-tiûⁿ khoài-sok sêng-tióng, chū-án-ne Android pī kái-chō chò chi̍t-khoán bīn-hiàng tì-hūi-hêng chhiú-ki ê chok-gia̍p hē-thóng. Android tī 2005 nî 7 goe̍h 11 hōBí-kok kho-ki khì-gia̍p Google siu-kò͘. 2007 nî 11 goe̍h, Google kap 84-keng ngē-thé chè-chō-siong, nńg-thé khai-hoat-siong kap tiān-náu êng-ūn-siong sêng-li̍p Khai-hòng Chhiú-ki Liân-bêng lâi kiōng-tông gián-hoat kái-liông Android. Lo̍h-bóe, Google iōng Apache bián-hùi khai-hòng goân-sí-bé hí-khó-chèng ê siū-koân hong-sek, hoat-pò͘ Android ê goân-sí-bé, hō͘ seng-sán-siong thui-chhut tah-chài Android ê tì-hūi-hêng chhiú-ki. Android āu-lâi koh ta̍uh-ta̍uh thok-tián kàu pêng-pán tiān-náu kap kî-thaⁿ léng-he̍k.