GothGerman ê pō͘-chok chi it, in tī 2 sè-kí kai-sí tī Lô-má Tè-kok khiā-khí. In āu-lâi hiòng-lâm hoat-tián, thóng-tī liáu Italia kap Iberia, hun-piat hō Tang Goth Ông-kok kap Sai Goth Ông-kok.