Hàn-sèng

(Tùi Hàn-sèⁿ choán--lâi)

Hàn-sènn (漢姓) sī bat siū Hàn-bûn-huà íng-hióng ê kok-ka kah bîn-tso̍k só͘ sú-iōng ê sènn-sī; chhin-chhiūⁿ Tiong-kok kah Hiong-káng pún-sin, iáu-ū Tâi-uân, Hân-kok, Ua̍t-lâm kah hái-guā pō͘-hūn A-chiu-lâng āu-tāi. Tī kó͘-tsá sî-tāi, Hàn-sènn ū nn̄g pō͘-hūn: sèⁿ () kah ().

Pek-ka-sèng(百家姓) kì-lo̍k peh-sèⁿ ê Hàn-sèⁿ.

Khí-goân siu-kái

Hun-lūi siu-kái

Hiān-chōng siu-kái

Siong-koan siu-kái

Chham-khó siu-kái