Hái-kun Hōng-soaⁿ Bô-soàⁿ Tiān-sìn-só͘

Hái-kun Hōng-soaⁿ Bô-soàⁿ Tiān-sìn-só͘ (Hàn-jī: 海軍鳳山無線電信所; Lô-má-jī: Kaigun Hôzan Musen Densin-zyo) sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi siat tī Ko-hiông Hōng-soaⁿ ê tiàn-sìn chām. 1919 nî khí-chō.

Tāi-chiàn sî-kî Bí-kun tē-tô͘ tiong ê tiān-sìn-só͘.

Chiàn-āu ê sú-iōngSiu-kái

Chiàn-āu Tiong-hoâ Bîn-kok ê hái-kun chiap-siu, pat ēng chò "Hōng-soaⁿ Chiau-thāi-só͘" (鳳山招待所), sī khu-kìm chèng-tī-hoān kap su-sióng-hoān ê só͘-chāi.

1976 nî liáu-āu, koh kái chò "Bêng-tek Hùn-liān-pan" (明德訓練班), sī koán-hùn kun-tūi tiong būn-toê jîn-bu̍t ê só͘-chāi.

2001 nî hùn-liān-pan kái-soàⁿ, goân só͘-chāi āu-lâi hong chí-tēng chò kó͘-chek, hiān-sî ū khai-hòng chham-koan.