Hòa-ha̍k-lêng (化學能) sī chi̍t chióng lōe-lêng, chí chi̍t-kóa su-iàu keng-iû hòa-ha̍k hoán-èng lâi sek-hòng chhut-lâi ê lêng-liōng. Pí-lūn môe-thòaⁿ ê lêng-liōng sī thàu-kòe jiân-sio lâi sek-hòng chhut-lâi ê, thú-chûn tī môe-thòaⁿ lāi-té ê lêng-liōng chiū sī hòa-ha̍k-lêng. Tiān-tî lāi-té ê hòa-ha̍k bu̍t-chit sī chioh-tio̍h hòa-ha̍k piàn-hòa lâi sán-seng tiān-khì. Sèⁿ-miā-thé thé-lāi ê ho͘-khip chok-iōng kap kng-ha̍p chok-iōng só͘ sán-seng ê lêng-liōng mā sǹg sī hòa-ha̍k-lêng.

In-ūi hòa-ha̍k-lêng sī tī hòa-ha̍k hoán-èng sî sán-seng ê, só͘-í sī chi̍t chióng chhàng-tiâu-leh ê lêng-liōng, bē-tàng ti̍t-chiap the̍h-lâi chok-kong, chí-ū tī hoat-seng hòa-ha̍k piàn-hòa ê sî, chiah sek-hòng chhut-lâi, piàn-sêng jia̍t-lêng ia̍h-sī kî-thaⁿ hêng-sek ê lêng-liōng.