Hô-lân Tang Ìn-tō͘ Kong-si

Hô-lân Tang Ìn-tō͘ Kong-si (荷蘭東印度公司), ia̍h Hô-lân Tang Ìn-tō͘ Hoē-siā (荷蘭東印度會社), chèng-sek miâ-jī kiò-chò Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si (聯合東印度公司, Hô-lân-gí: Vereenigde Oostindische Compagnie. Káng-chheng, kám-siá: VOC) sī Hô-lân tī 1602 nî 3 goe̍h 20 ji̍t sêng-li̍p--ê kong-si, mā sī sè-kài siōng chòe-chá ê khòa-kok kong-si kah tu-sek-hoē-siā. 1799 nî 12 goe̍h 31 ji̍t kái-sàn.

VOC ê phiau-á-thâu

Sòaⁿ-téng chu-gôan

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Dutch East India Company

  Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.