Hông-hái Kho-ki Chi̍p-thoân

(Tùi Hông-hái Chi̍p-thoân choán--lâi)

Hông-hái Kho-ki Chi̍p-thoân (鴻海科技集團) sī Tâi-oân khì-gia̍p-ka Koeh Tâi-bêng chhòng-pān ê khòa-kok khì-gia̍p, chóng-pō͘ tī Sin-pak-chhī Thô͘-siâⁿ-khu, chú-iàu seng-sán-tē tī Tiong-kok, ēng Foxconn chò-ûi siong-piau miâ-chheng, Hàn-bûn siá chò Hù-sū-khong (富士康). Hông-hái choan-chù chāi tiān-khì sán-phín ê tāi-kang ho̍k-bū (CM), gián-hoat seng-sán cheng-bi̍t tiān-khì goân-kiāⁿ, ki-khak, chún-hē-thóng, hē-thóng cho͘-chng, kng-thong-sìn goân-kiāⁿ, e̍k-cheng hián-sī-kiāⁿ téng 3C sán-phín siōng-hā-iû sán-phín kap ho̍k-bū. Kî-hā chē keng kong-si tī Tâi-oân Chèng-koàn Kau-e̍k-só͘, Hiong-káng Kau-e̍k-só͘, Tang-kiaⁿ Chèng-koàn Kau-e̍k-só͘ kòa-pâi chiūⁿ-chhī, pau-hâm chò-ûi chi̍p-thoân he̍k-sim ê Hông-hái Cheng-bi̍t, tī sè-kài chē-chē kok-ka lóng ū siat chhiúⁿ-pâng, oân-kang chóng-sò͘ chhiau-kòe pah-bān lâng.

Hông-hái Kho-ki Chi̍p-thoân sī tī chhòng-pān-jîn Koeh Tâi-bêng hoat-sióng ê "eCMMS" bô͘-sek chìn-hêng sán-gia̍p siōng-hā sûi-ti̍t thóng-ha̍p, lâi kiàn-li̍p keng-chè kui-bô͘. Kî-hā kok koan-hē khì-gia̍p ê gián-hoat, siat-kè, chè-chō, siau-siū, siū-āu ho̍k-bū téng léng-he̍k pau-hâm cheng-bi̍t lêng-cho͘-kiāⁿ, gōa-koan, kiat-kò͘-kiāⁿ, hē-thóng cho͘-chng, kng-thong-sìn goân-kiāⁿ, e̍k-cheng hián-sī, pòaⁿ-tō-thé siat-pī téng. 2010 nî, i-ê chi̍p-thoân ê chú-iàu khì-gia̍p Hông-hái Cheng-bi̍t ha̍p-pèng êng-siu chhiau-kòe chheng-ek Bí-kim, koh lia̍t-ji̍p Forbes choân-kiû chêng 50 tōa pâi-hâng-póng kap sè-kài tē-saⁿ tōa chu-sìn kho-ki kong-si. Hông-hái tī Bí-kok Fortune cha̍p-chì tiong pâi tē-jī-cha̍p-sì miâ.