Hông-hú-che

 1. chia̍h-mi̍h
 2. iû-chhat, chhâ, téng-téng

Chia̍h-mi̍hSiu-kái

Khòng-seng-sò·Siu-kái

 • Lō·-iōng: ī-hông seⁿ-ko·
 • Iōng tòa: kó-chiap, cheese, pháng, chúi-kó-koaⁿ
 • Lē: Na/Ca propionate, sorbic acid, tetracycline (khîm-lūi, hî-bah, koàn-thâu)

Khòng-ióng-hòa-sò·Siu-kái

 • ī-hông pûi/iû ióng-hòa ();
 • BHT (butylated hydroxytoluene)

Pó-chúi-cheSiu-kái

 • ū kâm chúi-hun ê lō·-iōng, ī-hông ta-sò;
 • glyceryl monostearate ("anti-staling agent")

Bí-koanSiu-kái

 • ní-sek, kháu-kám;
 • Lē:
  • sodium nitrate/nitrite (tì-gâm?), iōng tī há-muh, bacon (hō· in khoàⁿ--khí-lâi âng-âng ū-chhiⁿ ê kám-kak);
  • Borax (硼砂, sodium borate, sodium tetraborate): chia̍h--khí-lâi khah khiū, hái-sán (hê-á, hî-oân, hoat-kóe, bah-chàng, iû-tiâu) khoàⁿ--khí-lâi pe̍h-pe̍h; kang-gia̍p-iōng--ê, chin to̍k.