Hīⁿ-kài, mā kiò hīⁿ-khak, sī tōng-bu̍t hīⁿ hiòng thâu goā-bīn thòng chhut ê kin-bah kiam nńg-kut, sio̍k goā-hīⁿ chi̍t pō͘-hūn, tio̍h sī kháu-gú siōng kiò "hīⁿ" ê kò͘-chō.

Lâng ê hīⁿ-kài