Hō͘-moa sī keh-choa̍t lāi-gōa e̍k-thé kau-ōaⁿ ê ho̍k-chong, thong-siông the̍h-lâi tī lo̍h-hō͘-thiⁿ cha̍h hō͘-chúi ēng.

Chheng n̂g-sek hō͘-moa ê gín-á

Siong-koan

siu-kái