Hamburger (Eng-gí ho͘-im: /ˈhæmˌbɝ.ɡɚ/ "hám-bo-goh"), Tâi-gí ū kóng Bí-kok koah-pau, lēng-gōa ū im-e̍k-gí hàn-pó ia̍h hām-bah-kap, Ji̍t-gí-sek ho͘-im hán-bah-gah (ji̍t. ハンバーガー), khah thoâng-thóng ê hêng-sek sī iōng pháng ia̍h sio̍k-pháng kauh bah kiam kî-thaⁿ phòe-liāu chè-chō--ê, thang sǹg chi̍t khoán san-tó-i-chih.

Hamburger.