Bó-goh (Eng-gí ho͘-im: /ˈhæmˌbɝ.ɡɚ/, Eng bûn: hamburger or burger), mā ū hō-chò Bí kok koah-pau. Iōng pháng kauh bah kap kî-thaⁿ phòe-liāu lâi chè-chò.

Hamburger.