Hayabusa2 ("Óa-im: "ha-iá-bú-sah jī"") sī Ji̍t-pún thài-khong ki-koan JAXA ūn-choán ê sió-he̍k-chheⁿ sém-pho͘h siu-chi̍p jīm-bū, sī chá-chêng Hayabusa jīm-bū ê kái-liông. Hayabusa2 tī 2014 nî 12 goe̍h 3 ji̍t chhut-hoat, 2018 nî 6 goe̍h 27 kap sió-he̍k-chheⁿ 162173 Ryugu hōe-ha̍p. Chiàu kè-ōe, ài tī 2019 nî 12 goe̍h lî-khui thàm-chhâ bo̍k-phiau, 2020 nî 12 goe̍h tńg kàu Tē-kiû.

Sión-siōng-tô͘