Kiōng-tam choán-tì

(Tùi Hermite kiōng-taⁿ choán--lâi)
"Adjoint" choán koè chia. Chhōe î-im-chú ê choán-tì, khòaⁿ kun-tòe hâng-lia̍t.

Kiōng-tam choán-tì (Hàn-jī: 共擔轉置, Eng-gí: conjugate transpose) sī chiam-tùi hâng-lia̍t ê chi̍t chióng chhau-chok, kán-tan lâi kóng, i pau-hâm chi̍t pái ho̍k-kiōng-tam kap chi̍t pái choán-tì.

Kì-hō kap tēng-gī siu-kái

Kì-hō siu-kái

Chi̍t ê ho̍k hâng-lia̍t   ê kiōng-tam choán-tì, kì-hō ū chiok chē chióng:

Tēng-gī siu-kái

  ê kiōng-tam choán-tì lán ē-sái án-ne lâi tēng-gī:

 
kî-tiong iàu-sò͘   téng-koân chi̍t hoâiⁿ ê ì-sù sī   ê ho̍k-kiōng-tam.

siu-kái

Ká-sú-kóng lán beh kè-sǹg hâng-lia̍t

 

ê kiōng-tam choán-tì, lán tio̍h seng sǹg i ê choán-tì:

 

koh sǹg i ê ho̍k-kiōng-tam:

 

Miâ-chheng siu-kái

Chia-ê mài-chheng ì-sù chha-put-to lóng sio-kâng:

Sèng-chit siu-kái

  • Si̍t hâng-lia̍t   ê kiōng-tam choán-tì tiō sī i ê choán-tì:  .
  • Tùi jīm-hô nn̄g ê pêⁿ-tōa ê hâng-lia̍t   kap  , lán ū   .
  • Tùi jīm-hô ho̍k-cha̍p-sò͘   kap jīm-hô   hâng-lia̍t  , lán ū   .
  • Tùi jīm-hô   hâng-lia̍t   kap jīm-hô   hâng-lia̍t  , lán ū   . Ài chù-ì, sūn-sī tian-tò-péng ·ah.
  • Tùi jīm-hô   hâng-lia̍t  , lán ū  , i.e. kiōng-tam choán-tì sī chi̍t chióng tùi-ha̍p.

Chham-khó khu-liáu siu-kái

  1. conjugate transpose”. planetmath.org. [2020-09-08].
  2. 2.0 2.1 2.2 Friedberg, S., Insel, A. & Spence, L. (2018). Linear Algebra (5th Edition). Pearson. ISBN 978-0134860244.
  3. 3.0 3.1 Shankar, R. (2012). Principles of Quantum Mechanics (2nd Edition). Springer.