Hián-bî-kiàⁿ-chō

Hián-bî-kiàⁿ-chō (顯微鏡座) sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Hián-bî-kiàⁿ-chō
Microscopium
Microscopium
lio̍k-gí Mic
só͘-iú-keh Microscopii
siōng-teng the Microscope
chhek-keng 21h
chhek-ūi −36°
ka-cho̍k La Caille
siōng-hān SQ4
bīn-chek 210 pêng-hong-tō͘ (66th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 5
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
13
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 2
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 0
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 2
siōng kng ê chheⁿ γ Mic (4.67m)
siōng kīn ê chheⁿ Lacaille 8760
(12.87 ly, 3.95 pc)
Messier thian-thé 0
làu-sái-chheⁿ-kûn Microscopids
keh-piah seng-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +45° kàu −90° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 9 goe̍h