I̋n-tí-an-chō (Ji̍t-pún-gí: インディアン座, Eng-gí: Indus), mā thang kiò chò Ìn-tē-an-chō (印第安座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it, sī 16 sè-kí boán-kî hông hun--chhut-lâi-ê.

I̋n-tí-an-chō
Indus
Indus
lio̍k-gí Ind
só͘-iú-keh Indi
siōng-teng the Indian
chhek-keng 20h 28m 40.6308s-23h 27m 59.4799s
chhek-ūi −44.9588585°-−74.4544678°
ka-cho̍k Bayer
siōng-hān SQ4
bīn-chek 294 pêng-hong-tō͘ (49th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 3
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
16
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 3
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 0
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 1
siōng kng ê chheⁿ The Persian (α Ind) (3.11m)
siōng kīn ê chheⁿ Epsilon Indi
(11.83 ly, 3.62 pc)
Messier thian-thé
làu-sái-chheⁿ-kûn
keh-piah seng-chō Hián-bî-kiàⁿ-chō
Siā-chhiú-chō (corner)
Tiàu-kiàⁿ-chō
Khóng-chhiok-chō
Pat-hun-gî-chō
Tōa-chhùi-chiáu-chō
Thian-ho̍h-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +15° kàu −90° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 9 goe̍h