Hiòng Tek-hông (向德宏, 1843 nî  – 1891 nî ), Ji̍t-pún miâ-jī kiò choè Tiâu-siông (朝常), hong-hō Kōchi Ueekata (幸地 親方 (コーチ ウェーカタ)), sī Liû-kiû-kok ê 1 ê koaⁿ-liâu. I sī kok-ông Siōng Io ê kiáⁿ-sài, mā sī Siōng Thài ê chí-hu.

Hiòng Tek-hông

Ji̍t-pún tī 1879 nî bia̍t-bông Liû-kiû, chiong kok-ông Siōng Thài chi̍t-ke-hoé-á lia̍h khì Tang-kiaⁿ. I kah Lîm Sè-kong, Chhoà Tāi-téng cháu khì Chheng-kok, iau-kiû Chheng-kok phah Ji̍t-pún. M̄-koh Chheng-kok m̄ koán-thāi in. I boē siūⁿ choè Ji̍t-pún lâng, choè-āu tī Chheng-kok Hok-chiu ê Jiû-oán-ia̍h (Liû-kiû-koán) pīⁿ--sí.