Hiong-káng dollar

Hiong-káng dollar (香港--, Eng-gí: Hong Kong dollar), mā kiò chò káng-pè (港幣) ia̍h káng-choá (港紙), sī Hiong-káng ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī HK$ ia̍h HKD.

Hiong-káng dollar mā sī kin-á-ji̍t sè-kài 10 toā liû-thong hoè-pè ê chi̍t khoán.