Hoà-ha̍k kiat-ha̍p (化學結合; chemical bond) sī chi̍t chióng lia̍p-chí chi-kan ê khip-ín la̍t, chia-ê lia̍p-chí ē-tàng sī goân-chú ia̍h hun-chú. Thàu-kòe hoà-ha̍k-kiān, lia̍p-chí ē-sái cho͘-sêng to goân-chú ê bu̍t-chit.