Hoán-thé-chè (反體制) sī pō͘-hūn chhî-iú hām kok-ka chèng-hú ê chèng-chhek kap hoat-lu̍t bô-kāng ì-kiàn ê lâng, he̍k-chiá sī chit-gî chip-chèng-chiá ê ha̍p-hoat-sèng ê jîn-sū.