Fa character.jpg

Hoat-ka hē-lia̍t bûn-chiuⁿ

Hoat-ka ê jîn-bu̍t
Chhun-chhiu:
Koán Tiōng · Chú-sán

Chiàn-kok:
Lí Khoe · Ngô͘ Khí · Sīn Tò · Sin Put-hāi
Siong Iang · Lí Su · Hân Hui

Hoat-ka ê tù-chok

Hoat-keng (法經) sī Tiong-kok chiàn-kok sî-tāi Gūi-kok cháiⁿ-siòng Lí Khoe ê tù-chok.