Hok-im-su (福音書; Eng: Gospel) sī kì-lo̍k Iâ-so͘ chi̍t-sì-lâng kap koh-oa̍h sū-chek ûi-chú ê bûn-kiāⁿ, phoe-sìn kap chheh. Tī Ki-tok-kàu ê thoân-thóng lāi, thong-siông kóng--ê sī Sin-iok Sèng-keng ê lōe-iông. Koh-khah kiap-gī ê kóng-hoat, sī choan-bûn kóng Sì-hok-im-su: Má-thài Hok-im, Má-khó Hok-im, Lō͘-ka Hok-im kap Iok-hān Hok-im.

Chheh siu-kái