Homeros

(Tùi Homer choán--lâi)

Homeros (Hi-lia̍p-gí: Ὅμηρος) sī kó͘-chá Hi-lia̍p sū-sū-si Ilias kap Odusseia ê chok-chiá, m̄-koh kiù-chin, hoān-sè bô-iáⁿ ū chit ê lâng. Kin-kì thoân-soat, Homeros sī khiā tiàm Ilion, bak-chiu chheⁿ-mê ê si-jîn, sî-kan liōng-iok-á sī se-goân-chêng 8 sè-kí iah 7 sè-kí. Ū lâng jīn-ûi Homeros sī chò-tīn chhòng-chok hiah-ê chok-phín ê 1 tīn si-jîn; mā ū lâng jīn-ûi Homeros sī cha-bó͘--ê.

Homeros ham i ê Chhoā-lō͘-lâng, William Bouguereau oē.