Hui-chèng-hú cho͘-chit

Hui-chèng-hú cho͘-chit (Eng-gí: non-governmental organization, kán-chheng NGO) sī iû su-jîn iah cho͘-chit ha̍p-hoat lâi cho͘-sêng ê cho͘-chit, lāi-té bô chèng-hú iah sī kok-ka ê chham-ú iah sī tāi-piáu. Nā chèng-hú ū tàu chhut-chîⁿ lâi seng-li̍p ê NGO, lāi-té tiāⁿ-tio̍h bē-tàng ū chèng-hú ê tāi-piáu. NGO it-poaⁿ mā sī hui-êng-lī cho͘-chit (NPO), bô pau-hâm siong-gia̍p thoân-thé.

2003 nî 3 goe̍h Le̍k-sek Hô-pêngEsso khòng-gī.