Hun-chú-liōng (分子量) sī hun-chú ê chit-liōng, eng-bûn hō-chòe molecular mass ia̍h-sī molecular weight. Hun-chú-liōng sī chi̍t-ê hun-chú lāi-tóe só͘-ū gôan-sò͘ kok-chū-ê gôan-chú-liōng ê chóng-hô.

Tēng-gī siu-kái

atomic mass total mass
C 12.011 12.011
H 1.00794 4.03176
CH4 16.043

Chham-khó siu-kái

Pó͘-chhiong siu-kái