Iáⁿ-hì-bûn (Eng-gí: screenplay), ia̍h sī kóng kha-pún, sī iáⁿ-hì hoat-tián í-lâi, hâm tiān-iáⁿ, tiān-sī kap bí-ti-oh-gém téng mûi-thé leh lī-ēng, tùi tōng-chok, kak-sek kap mi̍h-kiāⁿ sóa-tāng, piáu-chêng, tùi-ōa téng goân-sêng ōe-bīn só͘ su-iàu ê sêng-hun ê kì-siá.

Siong-koan

siu-kái