Tiān-náu iû-hì

(Tùi Bí-ti-oh-gém choán--lâi)

Tiān-náu iû-hì (Eng-gí: computer game), he̍k-chiá iáⁿ-siōng iû-hì (video game "Óa-im: "bí-li-oh gém""), Tâi-gí tiāⁿ kóng tiān-tōng, he̍k-chiá-sī chioh-ēng Eng-gí-im gém (game), it-poaⁿ sī kóng keng-kòe sī-kak-sèng ê mûi-thé lâi sán-seng iû-hì khoân-kéng ê tiān-chú iû-hì (electronic game), ū pau-koat tàu tī tiān-sī ê choan-ēng iû-hì-ki, tī kò-jîn tiān-náu chip-hêng ê PC gém, sió-hêng ê chhiú-the̍h iû-hì-ki, he̍k-chiá sī te̍k-pia̍t ūi iû-hì siat-kè ê siong-ēng tiān-tōng-keng iû-hì (arcade game) téng hêng-khoán.

Iōng-gí

siu-kái

Eng-gí it-poaⁿ kā kok khoán tiān-náu iû-hì kiò video game, sī keng-kòe sī-kak mûi-thé ūn-choán--ê, siong-tùi chit khoán ia̍h ū lēng-gōa ê audio game, ì-sù sī siaⁿ-im chò chú-iàu sêng-hun ê iû-hì, chóng-sī bô phó͘-phiàn.