Iâm-ki-tùi (Eng-gí: base pair; bp) sī DNA ia̍h-sī RNA tiong chiâⁿ tùi ê hu̍t-iâm-ki (nucleobases) kò͘-sêng ê tan-goân, kun-kù bí tùi chi kan ê chúi-sò͘ kiat-ha̍p (hydrogen bonding) koan-hē sán-seng. Tùi DNA lâi kóng, chū-jiân-kài phó͘-phiàn sī G-C kap A-T nn̄g khoán iâm-ki-tùi, in sī DNA ho̍k-chè sî î-chhî pian-bé ê kui-chek.

GC phòe-tùi ê hòa-ha̍k-sek.
AT phòe-tùi ê hòa-ha̍k-sek.