Iûⁿ Sam-lông (im-ga̍k-ka)

Khu-pia̍t-ia̍h: Ū kúi-nā-ê lâng hō·-chò Iûⁿ Sam-lông

Iûⁿ Sam-lông (楊三郎, 1919 nî 10-goe̍h 18 – 1990 nî 5-goe̍h 25), Tâi-oân ê liû-hêng-koa ga̍k-su, chok-khek-ka. I tī 1940, 50 nî-tāi hoat-piáu ê koa-iâu kàu-taⁿ iû-goân chiâⁿ chhut-miâ.

I tī Tâi-pak Éng-hô, āu--lâi ê Jîn-ài-ke hia chhut-sì, pún-miâ Iûⁿ Ngó·-sêng (楊我成). Ka-thêng bô siáⁿ keng-chè lêng-le̍k. Bat poaⁿ khì kàu Toā-tiū-tiâⁿ, tī hia tha̍k Ji̍t-sin Kong-ha̍k-hāu. Chū sè-hàn tùi ga̍k-khì te̍k-pia̍t chhù-bī, kong-ha̍k-hāu, tiong-ha̍k lóng ū chham-ka ga̍k-tūi, pûn lá-pah. 18-hoè chhut-gia̍p liáu-āu, seng tī bú-thiaⁿ chò tiān-thui ho̍k-bū-seng. Ū Ji̍t-pún-lâng kài-siāu i khì Ji̍t-pún o̍h im-ga̍k. Pún-té siūⁿ beh tha̍k chèng-sek ê im-ga̍k ha̍k-hāu, m̄-koh chhù--lìn hoán-tùi, ko·-put-chiong toè ga̍k-su sai-hū Simizu Sigeo (Ji̍t-bûn: 清水茂雄) o̍h chok-khek, pian-khek, ga̍k-lí 3-tang (1937-1940). "Sam-lông" chit ê miâ tō-sī hit chām-á hō--ê.

1940 nî i lī-khui Ji̍t-pún khì kàu Boán-chiu, chiân-āu bat tī Tāi-liân, Tn̂g-chhun, Sím-iông, Chheng-tó ê bú-thiaⁿ tam-jīm ga̍k-su. 1944 nî tńg khì Tâi-oân.

Chiàn-āu Ē-mn̂g ê 1 keng bú-thiaⁿ phèng i khì hia tam-jīm ga̍k-su. I kā bó·-kiáⁿ lâu tī Tâi-oân, ka-kī 1 ê khì chia̍h thâu-lō·. Chhut-hoat chêng phó· 1 tiâu "Khó·-loân-koa", tńg--lâi sî í-keng chin sî-kiâⁿ.

1946 nî i chó· ga̍k-tūi ka-ji̍p tong-sî ê Tiong-iong Tiān-tâi (chêng Tâi-pak Hòng-sàng-kio̍k) chò hiān-tiûⁿ ê ián-chàu. Tiān-tâi ta̍k-kó·-goe̍h hoat-piáu sin koa, im-ga̍k chó·-tiúⁿ Lū Choân-seng tō kó·-lē i phó·-khek. I hām ga̍k-tūi ê kó·-chhiú Nakano ha̍p-chok chhòng-chok "Bāng Lí Chá Kui", iû Nakano chok-sû, keng-koè tiān-tâi kóng-pò, chū án-ne toā liû-hêng--khí-lâi.

I tī 1948 nî a̍h-sī 1951 nî bat tī Tâi-pak chhī-lāi kí-pān koa-khek hoat-piáu-hoē. (Ū-ê chu-liāu jīn-ûi sī tī Tiong-san-tn̂g, ū-ê jīn-ûi tī Îⁿ-khoân hù-kīn ê "Sin Tâi-oân Kong-kiōng Si̍t-tn̂g".) I án-ne lâi se̍k-sāi bī-lâi ê ha̍p-chok tùi-siōng Chiu Thiam-ōng. Chiu--sian sī Ji̍t-pún sî-tāi ê chiân-poè chok-sû-ka; in 2 lâng āu--lâi ha̍p-chok oân-sêng chin chē ê chok-phín, chhin-chhiūⁿ "Chhiu-hong-iā-ú", "Su-liām Kò·-hiong", "Ko·-loân-hoe", "Tâi-pak Siōng-ngó· Lêng-sî", "Chhiu-oàn" téng-téng chhut-miâ ê koa lóng-sī.

1953 nî cho· O·-niau Koa-bú-thoân, 1965 nî kiat-sok chìn-chêng tī kui-ê Tâi-oân "cháu kang-ô·" ián-chhut kok-chióng se-hng ê jazz liû-hêng-ga̍k. I chit toāⁿ sî-kan hām Chiu Thiam-ōng ha̍p-siá ê khek te̍k-pia̍t chhut-miâ. Liáu-āu in-ūi koa-bú-thoân oh tō·, i kái kiâⁿ Tâi-gí tiān-iáⁿ phoè-im ê thâu-lō· 10-goā-nî, put-jî-kò ji̍t-chí bô hó koè. I chit toaⁿ sî-kan ê chok-phín, pán-koân toā-pō·-hūn bē hō· Hái-soaⁿ (海山) Chhiùⁿ-phìⁿ Kong-si. I bat piáu-sī kóng, i bô siū-tio̍h tù-chok-koân hoat-lu̍t ê pó-chiong, che kiám-chhái sī i bô-hoat-tō· tī ga̍k-kàu sêng-chûn ê in-sò·, só·-í i āu--lâi hi-bāng chèng-hú ē-tit-thang ka-kiông siong-koan ê chèng-chhek. I mā hiō-hoé tong-sî tī hit-khoán put-lī ê siā-hoē tiâu-kiāⁿ chi-hā, bô àn-chiàu pē-bó ê ì-sù kiâⁿ pa̍t tiâu lō·.

Tâi-pak koān-chèng-hú tī 1992 nî 10-goe̍h kí-pān i ê gián-thó-hoē, chu-liāu tián-lám kap kúi-nā-tiûⁿ ián-chhiùⁿ-hoē, jī-chhiáⁿ chhut-pán siong-koan ê kì-liām chu-liāu, pau-koat 1 tè CD.

Chhut-miâ ê chok-phín siu-kái

In-ūi chham-khó chu-liāu thê-kiong ê ji̍t-kî tiāⁿ-tiāⁿ sio-ta̍h-thut, ē-kha pō·-hūn iok-kî-liōng lia̍t-chhut.

 • Bāng Lí Chá Kui (c. 1946)
 • Khó·-loân-koa (1947)
 • Ī-hiong-iā-goe̍h (異鄉夜月, c. 1947)
 • Hông-hun Chài-hoē (c. 1949)
 • Lo̍h-hoe-lūi-iáⁿ (落花淚影, 1950)
 • Káng-to·-iā-ú (1951)
 • Chhiu-hong-iā-ú (1954)
 • Su-liām Kò·-hiong (1954)
 • Tâi-pak Siōng-ngó· Lêng-sî (1954)
 • Chhun-hong Koa-siaⁿ (c. 1954)
 • Ko·-loân-hoe (c. 1957)
 • Chhiu-oàn (秋怨, 1957)