Hoan-gêng Siu-kái

Elmru, hoan-gêng lí lâi Bân-lâm-gú Wikipedia, chū-iû ê pek-kho-choân-su!--Sunshine678 (對話) 2017-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 1) 13:11 (UTC)回覆[回覆]

Amazonas Kang ê sóa-tāng būn-tê Siu-kái

Chhiáⁿ-mn̄g koh-hā sī án-chóaⁿ beh kā Amazonas Kang sóa khì Amazonas-kang? Nā-sī lí ū siáⁿ-mi̍h te̍k-pia̍t ê iōng-ì chhiáⁿ lí thê-chhut, bô gōa-lâi-gí hām pún-thó͘ ê sû-lūi chīn-liōng mài lām chò-hòe khah-hó.--Sunshine678 (對話) 2017-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 14:14 (UTC)回覆[回覆]

Góa siūⁿ-kóng choan-iú-bêng-sû èng-kai iōng "-" chiap khì--lâi, jî-chhiáⁿ bô͘ siaⁿ-tiāu ê "Kang" khó-lêng ē hō͘ lâng gō͘-hōe choh gōa-bûn.--Elmru (對話) 2017-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 14:43 (UTC)回覆[回覆]

Án-ne kóng mā ū-lí, tī chia "-" ê sú-iōng sī chi̍t-pòaⁿ chi̍t-pòaⁿ, ū--ê chhiūⁿ lí beh chiap (ex. Abiko-chhī), ū--ê bô chiap (ex. Pavia Séng). Góa kò-jîn sī khah óa mài chiap hit pêng, in-ūi Amazonas River chí-sī chi̍t ê lē, nā-sī tú-tio̍h chhin-chhiūⁿ New York City, kā i siá chò New York-chhī án-nē khòaⁿ--khí-lâi tiō ū-iáⁿ koài-koài koh bái-châi ah. (Che sī góa tn̂g-nî pian-chi̍p keng-giām ê khòaⁿ-hoat, lí beh chhái-ēng tó chi̍t chióng lóng ē-sái, bô ngē-sèng kui-tēng).--Sunshine678 (對話) 2017-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 14:57 (UTC)回覆[回覆]

Án-ne góa liáu-kái--ah, kám-siā chí-tiám!--Elmru (對話) 2017-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 15:15 (UTC)回覆[回覆]

Pang-bô͘:POJ Siu-kái

chiàu Tâi-oân Bân-lâm-gí Lô-má-jī Pheng-im Hong-àn, "oo" eng-kai sī "o͘" m̄-sī "o̍".--112.5.234.88 2017-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 16:17 (UTC)回覆[回覆]

Siá soat-bêng bûn-kiāⁿ sî ê sit-gō͘, to-siā thê-chhíⁿ!--Elmru (對話) 2017-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 16:26 (UTC)回覆[回覆]

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey Siu-kái

WMF Surveys, 2018-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài 4) 18:19 (UTC)回覆[回覆]

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey Siu-kái

WMF Surveys, 2018-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 01:17 (UTC)回覆[回覆]

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey Siu-kái

WMF Surveys, 2018-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài 5) 00:27 (UTC)回覆[回覆]