Im-chat bûn-jī

(Tùi Im-chat-jī choán--lâi)

Im-chat-jī (Eng-gí: syllabary) sī keng-kòe piáu-hiān im-chatmora lâi cho͘-ha̍p chhut tan-jī ê chi̍t cho͘ su-siá kì-hō. Chi̍t thò im-chat-jī lāi-bīn kò-pia̍t ê kì-hō hō chó im-chat-hû (syllabogram).