Im-tha̍k (音讀み onyomi) sī Ji̍t-gí tùi Hàn-jī ê chi̍t khoán tha̍k-hoat, chú-iàu hun Ngô͘-im, Hàn-im kap Tông-im. Chit thò tha̍k-im ê ki-chhó͘ sī chia Hàn-jī tī goân Hàn-gí ê ho͘-im, in kap kò-pia̍t ê Hàn-jī sī ti̍t-chiap tùi-tâng--ê.