Gô͘-im

(Tùi Ngô͘-im choán--lâi)

Gô͘-imHàn-jīJi̍t-gí ê chi̍t khoán tha̍k-im, sī Ji̍t-pún tī ín-ji̍p Tiong-kok Sûi-tiâu kap Tông-tiâu ê Hàn-im (漢音) chìn-chêng tio̍h lûi-thong ê Hàn-jī tha̍k-hoat, khó-lêng sī tùi hit tang chūn Tiong-kok ê Lâm-tiâu lâi thoân-ji̍p.