Haudenosaunee

(Tùi Iroquois choán--lâi)

Iroquois, hō ka-tī sī Haudenosaunee, sī chi̍t-kóa Bí-chiu gôan-chū-bîn chó͘-sêng ê chi̍p-thôan, khí-thâu ū Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, kap Seneca gō͘-ê pō͘-lo̍k. Āu-lâi koh ka-ji̍p Tuscarora, hit tong-sî mā hong kiò Lio̍k Cho̍k (Six Nations). Sè-le̍k hōan-ûi pau-hâm hiān-chāi Bí-kok ê New York, Wisconsin, Oklahoma, chham Canada ê Quebec kap Ontario lâm-pō͘.

John Smoke Johnson (chiàⁿ-pêng), Mohawk siú-léng.

Gú-goânSiu-kái

"Iroquois" sī hoat-gí ê hō-miâ, m̄-sī Iroquois gí-giân pún-sin ê jī, goân-thâu bô chin khak-tēng, ū khó-lêng sī tùi Basque-gí kap chāi-tē Algonquin gí-giân sio-lām (pidgin) sán-seng ê "hirokoa", ì-sù sī "thâi-lâng ê lâng".[1]

Chham-khóSiu-kái

  1. Peter Bakker (1991). "A Basque etymology for the amerindian tribal name Iroquois". Journal of Basque Linguistics and Philology.